Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал
2011/12/11
Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх нь дараахь тохиолдолд үүснэ. Үүнд:
•    Бүрэн тэтгэвэр авах эрх /20 жил шимтгэл төлсөн бол тахир дутуу болохын өмнө 5 жилийн 3 жилд нь шимтгэл төлсөн байхад бүрэн тэтгэвэр авах эрх үүснэ./
•    Хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрх /Нийтдээ 3-аас доошгүй жил шимтгэл төлсөн бол хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрх үүснэ./
Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход:   дэлгэрэнгүй
Тэтгэврийн нэрийн данс
2011/12/11
•    Цалин хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоож байгаа аргыг төлсөн шимтгэлээс нь тооцож тэтгэвэр бодох арга болгон өөрчлөхийг нэрийн данс гэнэ.
•    Нэрийн дансыг 1960 оны 01-р сарын 01 ба түүнээс хойш төрсөн 16-гаас дээш насны иргэд, даатгуулагчдад нээнэ.
дэлгэрэнгүй
Тэтгэврийн даатгал
2011/12/11
Тэтгэврийн даатгалын сангаас даатгуулагч иргэдийн тэтгэвэр авах эрх дор дурьдсан тохиолдолд үүснэ.
•    Тэтгэвэр тогтоолгох нас /эрэгтэй 60, эмэгтэй 55, 4 хүүхэдтэй бол 50/-нд хүрсэн байх.
•    Шимтгэл төлж  ажилласан байвал зохих нийт 20 жилийн хугацааны дуусгавар болгосон.
•    Ажлаас чөлөөлөгдөж хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болгосон.
дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн даатгал
2011/12/11
Эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээ:
•    Монгол улсын бүх иргэн эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулна.
•    Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн эрүүл мэндийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болно.дэлгэрэнгүй
Ажилгүйдлийн даатгал
2011/12/11
Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх дараах нөхцөлд үүснэ:
•    Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд төлсний дотор сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй шимтгэл төлсөн нөхцөлд энэ төрлийн тэтгэмж авах эрх үүснэ.
дэлгэрэнгүй
Нийгмийн даатгалын тухай ерөнхий ойлголт
2011/12/11
    Иргэдэд тохиолдож болох эрсдэл түүнийг даван туулах нийгмийн хамгааллын үндсэн арга хэмжээ бол нийгмийн даатгал мөн.
Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, сангаас даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өвчлөх, ажилгүй болоход өөрт нь, даатгуулагч нас барахад түүний асрамжинд байсан хүмүүс хууль тогтоомжинд заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгөх үндсэн агуулгатай юм.
дэлгэрэнгүй
 
Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Холбоо барих

Холбоотой сайтууд
Үндсэн сайт MS Word MS Powerpiont MS Publisher MS Access MS Outlook MS Project MS One note MS Windows  
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats